Estat Català Partit Proletari

Projecte de tesi d'estructuració

d'Estat Català Partit Proletari

Publicat a “L'insurgent”, número 18 (Barcelona, 3 d'octubre del 1932)


Índex

Finalitat.

Dels militants.

Sistema Cel·lular.

Les Organitzacions Locals.

Organització comarcal.

Comitè Central.

El Comitè Executiu.

Congressos.

Assemblees generals locals.

Seccions.

Comitès de Control.

Cotitzacions.

Premsa i propaganda.

Representacions d'elecció popular.

Organització de simpatitzants.


Finalitat

 1. Amb el nom d'Estat Català Partit Proletari es constitueix un partit de classe que lluita per realitzar el programa aprovat als seus Congressos.

Dels militants

 1. Són membres militants del Partit, els que acceptin el seu programa, pertanyin a alguna de llurs organitzacions, es sotmetin a tots els acords i paguin les cotitzacions establertes.

 2. Els nous membres militants són admesos per les organitzacions locals, mitjançant la recomanació de dos membres militants i després d'una estada facultativa d'un mínim de dos mesos a l'organisme de simpatitzants.

 3. Els Comitès de Control vetllaran i informaran sobre l'historial polític i sindical i dels mitjans de vida precedents i habituals que puguin influir la concepció revolucionària i la mentalitat de classe del militant. El Comitè local respectiu decidirà l'admissió del militant i, en darrer recurs, l'Executiu Central.

 4. Cap membre militant del Partit pot portar a cap una actuació al marge del partit sense previ coneixement i autorització de l'organització local on pertanyi.

 5. Tot membre militant del partit que percebeixi un salari, ha d'ésser afiliat als Sindicats.

 6. L'exclussió d'un membre militant del Partit pot ésser feta provisòriament pel Comitè Local, però ha d'ésser ratificada després per l'Assemblea General de l'organització de militant a la qual pertany l'interessat. La decisió d'aquesta Assemblea pot ésser encara objecte d'un recurs als organismes superiors. En últim terme el Congrés és el que decideix.

Sistema Cel·lular

 1. La base de l'estructura del Partit és la cèl·lula. Tots els membres militants del Partit estan obligats a formar-hi part.

 2. La cèl·lula realitza entre les masses tot el treball d'organització i agitació. Executa les decisions i les consignes del Partit. Fa el treball de proselitisme. Porta per conducte del seu delegat als organismes directors, les iniciatives que durant l'execució del seu treball se li acudeixin, el reflexe de l'ambient creat entorn d'ella per les consignes llançades pel Partit, el moviment polític constant i l'opinió dels seus membres.

 3. Les cèl·lules seran formades segons les necessitats del Partit i a judici i control dels Comitès Locals, els quals estan facultats per intercanviar els militants de les cèl·lules per mesures d'eficiència.

 4. Les cèl·lules agrupen de 5 a 9 membres. Les funcions a acomplir són repartides a l'ordenació següent: Secretari polític, Secretari de defensa, Secretari sindical, Secretari d'agitació i propaganda i Secretari tresorer i de socor. Els càrrecs setan nomenats democràticament pels components de la cèl·lula i canviats quan aquests ho acordin.

 5. La cèl·lula ha de reunir-se una vegada almenys cada setmana i extraordinàriament tantes vegades com calgui.

 6. El delegat representant del conjunt de la cèl·lula és el Secretari polític.

 7. Cada cèl·lula està obligada a mantenir efectiu i constant enllaç amb el C. L. ja sigui per conducte del seu delegat polític o pels elements d'enllaç del C. L.

Les Organitzacions Locals

 1. Els membres militants de cada població constituiran una organització local que portarà el nom del Partit; serà autònoma en quant a la seva activitat interior, d'acord amb les decisions del Comitè Executiu.

 2. La tasca de les organitzacions locals és orientar la lluita política local, segons les orientacions que doni el Partit, dirigir i educar l'organisme de simpatitzants annexe i influir les masses locals, interessant-les per les consignes llançades pel Partit. Establir una coordinació i enllaç constant amb els organismes superiors.

 3. L'organització local tindrà com a organisme directiu el Comitè local elegit democràticament pels afiliats militants del Partit en assemblea general ordinària anyal després del Congrés. Estarà compost de 5 membres: Secretari polític -que exercirà de Secretari del Comitè local-; Secretari de defensa, Secretari sindical, Secretari d'agitació i propaganda i Secretari tresorer i de socor. Aquests càrrecs seran repartits democràticament pels mateixos membres del Comitè local elegit.

 4. La missió del Comitè local és posar en pràctica els acords dels Congressos del Partit i les decisions del Comitè Executiu, dirigir l'actuació del sistema cel·lular local i controlar les activitats d'aquest. Les decisions del Comitè local són obligatòries per a totes les cèl·lules. Convocarà ordinàriament dues assemblees generals, una quan el Comitè Central hagi anunciat el Congrés, l'altra després de celebrat aquest. Les extraordinàries només quan ho cregui convenient o per indicació del Comitè Executiu.

 5. El Comitè local es reunirà ordinàriament dos cops cada setmana i extraordinàriament sempre que el Secretari polític ho convoqui.

 6. Quan un membre del Comitè local deixi d'assistir sense causes justificades a tres reunions ordinàries seguides o bé no compleixi les seves atribucions a judici de la majoria dels altres membres, serà consultada l'assemblea de delegats cel·lulars i substituït per un altre membre elegit per aquesta assemblea en espera de l'assemblea general de militants que ha de celebrar-se després del Congrés del Partit.

 7. El Comitè local farà nomenar per l'assemblea de delegats polítics cel·lulars, les comissions que calguin per millor eficàcia del treball del Partit.

 8. Cada membre del Comitè local encarregat d'un treball determinat -polític, defensa, sindical, agitació i propaganda, tresorer i socor- convocarà ordinàriament una vegada més els representants dels mateixos treballs a les cèl·lules.

Organització comarcal

 1. Quan el criteri del Comitè Executiu i per millor eficàcia d'actuació, acordi coordinar els treballs de diverses organitzacions locals en una comarca, establirà una organització comarcal, l'extensió d'actuació de la qual la senyalarà el Comitè Executiu.

 2. L'elecció de l'organisme director del Comitè comarcal serà feta pels delegats polítics de cada Comitè local de la comarca i sancionat pel Comitè Executiu.

 3. El Comitè comarcal es composarà de cinc membres i tindran els treballs distribuïts igual que un Comitè local amb missió de coordinar i orientar una actuació de conjunt dins de la comarca d'acord amb el Comitè executiu.

 4. El Comitè comarcal es reunirà ordinàriament cada mes al lloc on el convoqui el seu delegat polític.

Comitè Central

 1. El Comitè central és elegit pel Congrés ordinari del Partit i és la màxima autoritat del Partit de Congrés a Congrés. Té la responsabilitat de fer complir les orientacions i els acords dels Congressos.

 2. El Comitè central està format per un representant de cada organització comarcal i de set membres del lloc on el Congrés acordi que hagi de residir el Comitè Executiu.

 3. Les reunions ordinàries del Comitè central s'efectuaran cada tres mesos i extraordinàriament sempre que convingui a judici del Comitè executiu o a petició de dues terceres parts dels components del Comitè central.

 4. El Comitè central convoca els Congressos anyals, fa l'ordre del dia i estableix el tipus de representació proporcional que ha de regir per l'elecció dels delegats a aquells Congressos.

 5. El Comitè central nomenarà la taula de discussió dels Congressos.

El Comitè Executiu

 1. El C. C. nomenarà entre els seus components el C. E. que estarà format per set membres del lloc on hagi acordat el Congrés que resideixi el C. E.

 2. El C. C. pot canviar els membres del C. E. sempre que els que nomeni per substituir-los vagin a residir al lloc on el C. E. resideixi.

 3. Els membres del Comitè executiu es dividiran llurs treballs democràticament de la forma següent: Secretari polític, que exercirà de Secretari general del Partit, Secretari de defensa, Secretari sindical, Secretari d'agitació i propaganda, Secretari de relacions internacionals i Secretari de relacions exteriors.

 4. El Comitè executiu nomenarà les comissions que per necessitat i millor eficiència de la seva actuació li calguin.

 5. El C. E. és l'encarregat d'executar els acords dels Congressos del Partit i les decisions del Comitè central.

 6. Tots els C. de C., siguin l'orientació i de l'actuació del Partit entre reunió i reunió del C. C., i per tant és l'autoritat màxima durant aquest lapse de temps.

Congressos

 1. El Congrés és la màxima representació del Partit. Es celebra ordinàriament una vegada l'any. Els extraordinaris són convocats pel Comitè central segons la seva iniciativa o bé per exigències de les dues terceres parts dels membres del Partit representats en el darrer Congrés.

 2. El Congrés té valor constituent, legislatiu i fiscalitzador. Elegeix el Comitè Central i el lloc de residència del Comitè Executiu.

 3. Els seus acords són presos per majoria. Tenen veu tots els delegats dels militants segons el sistema proporcional establert pel Comitè Central i els elements components del Comitè Comarcal, Comitè Executiu i Comitè Central. Tenen vot únicament els delegats.

 4. Poden ésser elegits delegats solament membres militants, siguin o no siguin incluits en algun comitè,

 5. Les normes de representació són fixades pel Comitè Central amb observació del principi de representació proporcional.

 6. El règim interior del Congrés i el lloc de celebració seran establerts pel Comitè Central.

 7. La data de celebració del Congrés i la seva ordre del dia seran anunciats amb un mes d'anticipació.

Assemblees generals locals

 1. Tan aviat com hagi estat assenyalada la data de celebració del Congrés i indicada la seva ordre del dia, el C. L. Convocarà una Assemblea general de militants a fi de què elegeixen els delegats al Congrés i els acords i suggerències que en relació a l'ordre del dia es creguin necessàries.

 2. Una altra Assemblea general de militants serà convocada pel C. L. poc després de celebrat el Congrés anyal a fi de donar compte de les decisions del Congrés i de fer l'elecció del nou Comitè local.

 3. Les Assemblees generals extraordinàries de militants sols poden ésser convocades pels C. L. d'acord o per disposició del C. E.

Seccions

 1. Si el C. L. ho creu convenient, per millor eficàcia a l'actuació del Partit, crearà quan i on cregui necessari Seccions dependents i disciplinades al C. L.

 2. El règim econòmic i administratiu d'aquestes Seccions serà establert pel C. L. després d'haver consultat als afiliats del radi on aquesta Secció pensi crear-se.

 3. Al crear una Secció, el Comitè Local en donarà compte al Comitè Executiu.

Comitès de Control

 1. El Congrés nomenarà un Comitè de Control Central.

 2. Serà compost de cinc individus, que poden tenir sota llur dependència els auxiliars que creguin necessaris.

 3. El Comitè de Control tindrà les següents tasques:
  a) Investigació de la moralitat política dels militants del Partit.
  b) Informaran sobre els simpatitzants que vulguin passar a militants segons l'article 4 d'aquests Estatuts.
  c) Revisió de comptes de l'organització.
  d)Vetllar pels acords presos als Congressos.

 4. En totes les organitzacions locals i comarcals existirà un Comitè de Control que tindrà les mateixes atribucions dins del seu radi que el C. de C. C.

 5. Els C. de C. Locals i comarcals seran nomenats per les Assemblees generals del radi respectiu.

 6. Les informacions i reports d'aquests comptes de control seran notificats al Comitè Local o Comarcal respectiu els quals, d'acord amb els reglaments, decidiran.

 7. Tots els S. de C., siguin locals o comarcals, donaran constantment compte de la seva actuació al C. de C. C. i resums generals als Congressos i a Assemblees.

Cotitzacions

 1. Cada organització local establirà una quota entre els militants simpatitzants destinada a cobrir les despeses de l'organització local.

 2. Cada organització local és responsable de què el C. E. del Partit percebi la quota de deu cèntims setmanals per militants i un deu per cent de la quota de simpatitzant afiliat.

 3. En quant a les quotes especials, per socors, i premsa, que també tinguin caràcter general, els Comitès Locals són responsables de què siguin trameses al C. E.

Premsa i propaganda

 1. L'òrgan central del Partit estarà sota la direcció i control del C. E. el qual elegirà el cos de redacció.

 2. La premsa Comarcal i Local dependrà de cada Comitè receptiu i estarà constantment en relació amb la secció de Premsa del Comitè Executiu.

 3. A tot òrgan oficial del Partit li queda prohibida tota publicació que no respongui constantment a les línies assenyalades pel Congrés i a les consignes llançades pel C. E.

 4. El C. E. intervendrà, autoritzarà o suspendrà tota publicació local o comarcal que cregui convenient.

 5. La publicació d'un manifest o d'unes consignes d'importància ha d'èsser consultat al C. E.

 6. Cap militant pot col·laborar en premsa aliena al Partit si no té autorització expressa del C. L. respectiu o en darrer terme del C. E.

Representacions d'elecció popular

 1. El Partit intervindrà a les eleccions que assenyali el Congrés.

 2. En eleccions municipals, el Comitè Local indicarà després de donar-los a l'acceptació de l'Assemblea de delegats polítics cel·lulars, els noms que seran posats en candidatura.
  Aquesta decisió serà posada en coneixement del C. C. i del C. E. el qual donarà el seu consentiment.

 3. Els candidats a eleccions de caràcter parlamentari seran elegits pel C. C.

 4. Cada representant parlamentari es sotmetrà constantment a la orientació i disciplina del C. E. i dels distints Comitès Locals si són consellers municipals.

 5. Tot militant elegit a càrrec públic firmarà anticipadament a la seva elecció, la seva renúncia que quedarà a les mans del C. E.

 6. No pot ésser elegit en nom exclusiu del Partit cap individu que no pertanyi a l'organització de militants.

 7. Tota aliança amb altres partits dintre d'un radi de C. L. serà prèviament comunicada i explicada al C. E., el qual decidirà. Les de caràcter general seran decidides a indicació del C. C. pel Congrés del Partit.

 8. Les remuneracions percebudes pels elements del Partit elegits a càrrecs públics passaran íntegres al Partit el qual destinarà per les despeses i manutenció del representant la quantitat que calgui.

 9. Els Comitès de Control respectius informaran constantment de l'actuació dels representants del Partit als organismes públics.

 10. Si a judici del C. C. informat respectivament pel C. E. i el Comitè de Control, l'actuació d'un representant no convenia al Partit serà suspesa la seva actuació, i en cas de no complir-ho serà cursada la renúncia del seu càrrec.

 11. Per obrar de la mateixa manera en els casos de representació local, els comitès locals consultaran primer a l'Assemblea cel·lular i després al C. E.

Organització de simpatitzants

 1. Són considerats simpatitzants:
  a) Tots aquells que no reuneixin condicions per entrar a l'organisme de militants.
  b) Els que per llurs ocupacions no puguin portar una activitat constant als treballs destinats al sistema cel·lular.
  c) Els que sense sentir-se identificats amb les línies generals del Partit hi sentin simpatia.

 2. L'organització de simpatitzants serà dirigida per un Comitè Directiu compost de militants elegits per l'Assemblea cel·lular local i estarà integrat per cinc membres, elegint-se entre ells els President, Secretari i Tresorer.

 3. La missió d'aquesta organització és intensificar l'educació dels simpatitzants no identificats.

 4. Tot militant perteneixerà a l'organització de simpatitzants on pagarà la seva quota local.

 5. El Comitè Directiu estarà sota la disciplina i el control del Comitè local.

 6. Els socis de l'organització de simpatitzants elegiran en Assemblea General un Comitè auxiliar que estarà compost de cinc individus i que tindrà força consultiva a les reunions del Comitè Directiu.

Barcelona, setembre de 1932

.