Joventuts Socialistes Unificades de Catalunya

Un document als joves socialistes, a tots els joves treballadors i a la joventut progressiva de Catalunya

El Comitè Executiu de les Joventuts Socialistes Unificades de Catalunya s'adreça als militants i a la joventut


Publicat a «Justícia Social», n. 1., el 3 d'octubre del 1935.


Camarades: Les llargues relacions i la comunitat d'acció entre les Joventuts Marxistes de Catalunya han portat a la fusió de la Federació Catalana de Joventuts Socialistes i la Unió de Joventuts Comunistes de Catalunya, amb el nom, provisional fins a la definitiva resolució del Congrés d'Unificació, de Joventuts Socialistes Unificades de Catalunya (Joventuts de la USC i Partit Català Proletari unificades), formant una sola organització juvenil, cosa que representa un pas enorme vers la total unificació del proletariat català.

Les Joventuts Socialistes Unificades de Catalunya i les Joventuts Socialistes de Catalunya, vençuts tots els obstacles que podien oposar-s'hi i havent arribat a una compenetració ideològica entre les representacions llurs, han acordat, doncs, d'unificar-se en una sola organització.

Unificats ja els dos Comitès, signem aquest primer document conjunt, donant compte d'aquest transcendental moment per Catalunya i que, amb l'esforç i el treball de tots nosaltres, com a joves socialistes unificats, transformarem en aquella gran organització de nou tipus, que no serà ni les antigues Joventuts Socialistes ni les antigues Joventuts Comunistes, amb la qual la joventut treballadora de Catalunya es trobi identificada en els tres aspectes político-sindical, cultural i esportiu.

Coneguts ja els punts bàsics que serviren de plataforma de discussió per haver-se publicat profusament i a part la conveniència de donar a les noves Joventuts Socialistes Unificades aquesta característica orgànica amb la qual tots en trobàrem identificats des de bon principi i que és l'única que ens pot portar a assolir aquelles conquestes socials que fan de la Joventut de l'U.R.S.S. l'única del món que gaudeix una felicitat col·lectiva i personal dintre el règim d'edificació socialista al qual tots aspirem, el nou Comitè Executiu de les Joventuts Socialistes Unificades de Catalunya fa constar que ha arribat a la unificació mitjançant els acords mutus que es condensen en els següents punts:

Primer.—Les Joventuts Socialistes Unificades de Catalunya declaren que només pot aspirar-se a edificar una societat socialista atenent-se estrictament a la ideologia i a la tàctica del marxisme-leninisme que proclama la impossibilitat d'assolir la transformació de la societat capitalista en societat socialista, si no és mitjançant la revolució.

Segon.—Partidàries les Joventuts Socialistes Unificades de Catalunya de la tàctica del Front Popular, declaren que la teoria i la pràctica del marxisme-leninisme rebutgen el reformisme social i, per tant, considerant estèril i perjudicial la col·laboració governamental amb els sectors polítics de la burgesia, rebutgen aquesta col·laboració.

Tercer.—Convençudes que sense que el proletariat hagi assolit una força orgànica, disciplinada, centralitzada en l'actuació i unida en la ideologia i en la interpretació històrica no podrà vèncer les forces coalitzades de la burgesia i capes feudals que detenen l'Estat, les J.S.U. de C. treballaran i ajudaran tots els sectors susceptibles d'influència per tal d'arribar a la unificació de totes les forces marxistes de Catalunya en un sol Partit marxista-leninista que sigui el Partit Unic de la classe obrera de Catalunya.

Quart.—Tenint en compte que a Catalunya hi ha un gran sector proletari integrat dintre les organitzacions de tipus anarcosindicalista i que aquest sector és difícil, ara per ara, de portar a la unificació orgànica amb els sectors marxistes i davant la necessitat d'aplegar aquells sectors no integrats en una o altra d'aquestes organitzacions, les J.S.U. de C. proclamen la necessitat ineludible de crear i propagar les Aliances Obreres i Pageses, les quals representen, per llur funció i historial, el veritable organisme de Front Unic de tots els sectors proletaris.

Cinquè.—La nova organització lluitarà per portar tots els joves treballadors als sindicats de classe, treballant dintre d'ells per una direcció i per la unitat sindical. La lluita de classes, accentuada cada dia amb més cruesa, fa del tot necessària una sola Central Sindical de lluita de classes, i per tal d'assolir-la el més ràpidament possible, propugnen per la incorporació de tot el proletariat a la Unió General de Treballadors, requerint els Sindicats autònoms que es defineixin i s'incorporin a la U.G.T. o a la C.N.T., lluiten ensems per assolir la unitat d'acció entre els dues centrals sindicals U.G.T. i C.N.T., per tal que el proletariat tingui una defensa efectiva dels seus interessos.

Sisè.—D'acord amb el principi marxista-leninista del dret dels pobles a l'autodeterminació, les J.S.U. de C. Reconeixen el fet diferencial de Catalunya i declaren que Espanya és un conjunt de nacions lligades i oprimides per l'estructura d'un Estat de tipus feudal que cal superar, per la qual cosa lluitaran per assolir la llibertat nacional de Catalunya sense deslligar-se de la llibertat social del proletariat català anant a la proclamació de la República Socialista Catalana, la qual, d'acord també amb els principis de l'internacionalisme proletari, es federarà amb les altres nacions hispàniques formant la Unió de Repúbliques Socialistes d'Ibèria, per a l'assoliment de les quals les J.S.U. de C. procuraran que tot el proletariat de tots els països hispànics secundin els moviments nacionalistes revolucionaris que puguin desenvolupar-se a les susdites nacions hispàniques.

Setè.—En el camp internacional hi ha dues forces es pugna, netament definides i que representen, per a l'avenir històric de la humanitat, d'una banda la marxa ascendent vers el progrés i la civilització i l'aconseguiment de nous estadis de cultura i de l'altra la reculada a les etapes de barbàries i sofriment. Per l'essència mateixa del moviment d'emancipació proletària les J.S.U. de C. reivindiquen la grandesa de països socialistes russos en els quals, ensems que s'edifica sòlidament el socialisme, la joventut ha assolit tots els drets polítics, socials i morals que la fan una joventut alegre i feliç individualment i col·lectivament. Aquest exemple porta l'estímul a les joves generacions obreres que pateixen l'opressió dels règims capitalistes avui dia històricament regressius. I per això, ensems que palesen llur simpatia pel Partit Bolxevic organitzador del socialisme a l'U.R.S.S., les J.S.U. de C. fan un de llurs enunciats fonamentals la defensa del país soviètic i combatran implacablement tots aquells qui, directament o indirectament, atemptim al règim rus i als homes representatius, i declaren llur incompatibilitat absoluta amb els qui procedeixin d'aquesta manera, puix que l'atac o la defensa de l'U.R.S.S. és el signe distintiu del reaccionarisme o revolucionarisme de qualsevol sector social o polític.

Vuitè.—Fonamentalment la nova organització té per objecte unificar tota la joventut obrera i pagesa de Catalunya en una sola organització juvenil de lluita contra el capitalisme opressor de les llibertats i dels drets del jove, contra el jou imperialista i per totes les reivindicacions de la joventut treballadora i de tota la joventut popular oprimida, educant-la en l'esperit de la lluita de classes. Per això una de les finalitats cabdals de la nova organització ha d'ésser d'aplegar en un sol Front tota la joventut treballadora i popular mitjançant la lluita conseqüent per les reivindicacions econòmiques, polítiques, culturals, esportives, etc., dels joves treballadors, dels joves pagesos i classes intermèdies, dels soldats, etc. Aquesta organització lluitarà d'acord amb totes les joventuts que tinguin punts coincidents en la defensa dels interessos de la joventut treballadora.

Novè.—Les Joventuts Socialistes Unificades de Catalunya lluitaran per aterrar totes les barreres que els elements escissionistes de dreta trotskistes i dirigents centristes, enemics de la unitat, col·loquin en el nostre camí.

Desè.—L'organització unificada dóna la seva adhesió com a organisme simpatitzant a la I.J.C. i, comprenent la necessitat d'arribar a la unificació internacional de la Joventut, mantindrà relacions cordials i col·laborarà amb els elements d'esquerra de la I.J.S.

i Onzè.—Com que és un punt essencial proclamar la solidaritat proletària de totes les nacions, les J.S.U. de C. s'organitzen de manera que, salvant els principis marxistes sobre els problemes nacionalitaris, siguin una garantia de conjunció ideològica i d'acció en aquesta lluita. I per això en el proper Congrés les J.S.U. de C. proposaran que la relació entre elles i les Joventuts Socialistes Unificades d'Espanya siguin establertes sobre aquests punts bàsics:

I.—El Secretari Polític del Comitè Nacional de Joventuts de Catalunya serà, al mateix temps que el delegat permanent de Catalunya al C.N. Espanyol, el representants del Comitè Nacional d'Espanya a Catalunya, per mitjà del qual es tramitaran totes les disposicions que fassin referència a les orientacions tàctiques de caràcter general i les doctrinàries.

II.—Catalunya trametrà la representació nacional, que li correspongui pel nombre dels seus afiliats, al Congrés d'Espanya; aquest representant serà designat pel Congrés Nacional de Catalunya i actuarà d'acord amb els mandats que aquest li doni.

III.—Aquest règim seguirà mentre no s'organitzin els comitès nacionals de Bascònia, Galícia, Marroc i Andalusia; quan aquests comitès estiguin estructurats es formarà un comitè Federal integrat pels representans de cada Comitè Nacional de les respectives nacions hispàniques.

Les JSU de C al moment de constituir-se i en psoar-se a treballar pel seu Congrés Nacional de Catalunya que es celebrarà el proper mes de juliol, saluda la F.C. del P.S.O., la U.S. de C., el Partit Comunista de Catalunya i el P.C.P. i els invita a treballar pràcticament per la Unitat Marxista a Catalunya i a Espanya, de la mateixa manera que, pràcticament, han treballat elles. En aquest treball primordial tindran tota l'ajuda de la nova organització.

Comitè d'Enllaç de les Joventuts Unificades de Catalunya (J.S. i J.C.) i les Joventuts Socialistes de la U.S.C.

Comitè Executiu de les Joventuts Socialistes Unificades de Catalunya