August Bebel

La dona i el socialisme

«Die Frau und der Sozialismus». Traducció de la Secció Catalana del MIA. (Obra en preparació: de moment només hi ha inclosos els primers capítols).


Prefaci a la vint-i-cinquena edició
Prefaci a la trenta-quatrena edició
Prefaci a la cinquantena edició
Introducció

Primera secció
LA DONA EN EL PASSAT
Primer capítol. La posició de la dona en la societat primitiva
1. Èpoques principals de la prehistòria
2. Formes de la família
3. El matriarcat
Segon capítol. Lluita entre matriarcat i patriarcat
1. L’adveniment del patriarcat
2. Ressò del matriarcat en mites i drames grecs
3. Dones legítimes i heteres en Atenes
4. Restes de matriarcat en costums de diferents pobles
5. Aparició de l’ordre estatal. Dissolució de la gens a Roma
Tercer capítol. El cristianisme
Quart capítol. La dona a l’Edat Mitjana
1. La situació de la dona entre els germànics
2. Feudalisme i el dret de la primera nit
3. El floriment de les ciutats. Sistema monàstic i prostitució
4. Cavalleria i adoració de la dona
Cinquè capítol. La reforma
1. Luter
2. Les conseqüències de la reforma. La guerra dels Trenta Anys
Sisè capítol. El segle XVIII
1. Vida cortesana a Alemanya
2. El mercantilisme i la nova legislació matrimonial
3. La revolució francesa i la gran indústria

Segona secció
LA DONA EN EL PRESENT
Setè capítol. La dona com a ésser sexual
1. L’impuls sexual
2. Solteria i taxa de suïcidi
Vuitè capítol. El matrimoni modern
1. El matrimoni com a ofici
2. La caiguda de la natalitat
3. El matrimoni per diners i la borsa matrimonial
Novè capítol. La disrupció de la família
1. El creixement dels divorcis
2. Matrimoni burgès i proletari
Desè capítol. El matrimoni com a mitjà de subsistència
1. La disminució dels enllaços matrimonials
2. Infanticidi i avortament
3. Educació per al matrimoni
4. La misèria de la vida matrimonial actual
Onzè capítol. Les oportunitats de matrimoni
1. La relació numèrica dels sexes
2. Cerca i el·lusió del matrimoni. L’excedent de dones
Dotzè capítol. La prostitució – una institució social necessària del món burgès

1. Prostitució i societat
2. La prostitució i l’estat
3. El tràfic de noies
4. El creixement de la prostitució. Mares solteres
5. Delictes contra la moralitat i malalties sexuals
Tretzè capítol. La posició laboral de la dona

1. Desenvolupament i difusió del treball femení
2. El treball fabril de les dones casades. Indústria domèstica i indústries perilloses per a la salut
Catorzè capítol. La lluita de la dona per l’educació

1. La revolució en la vida domèstica
2. Les capacitats mentals de la dona
3. La diferenciació en les facultats físiques i mentals de l’home i de la dona
4. El darwinisme i la situació de la societat
5. La dona i les professions liberals
Quinzè capítol. La situació jurídica de la dona
1. La lluita per la igualtat de drets civils
2. La lluita per la igualtat de drets polítics

Tercera secció
ESTAT I SOCIETAT

Setzè capítol. L’estat de classe i el proletariat modern
1. La nostra vida pública
2. Agreujament dels antagonismes de classe
Dissetè capítol. El procés de concentració en la indústria capitalista
1. El desplaçament de l’agricultura per la indústria
2. Proletarització progressiva. El predomini de la gran empresa
3. Concentració de riquesa
Divuitè capítol. Crisis i competència

1. Causes i efectes de les crisis
2. El comerç intermediari i l’encariment dels mitjans de vida
Dinovè capítol. La revolució en l’agricultura

Quarta secció
LA SOCIALITZACIÓ DE LA SOCIETAT

Vintè capítol. La revolució social
Vint-i-unè capítol. Lleis fonamentals de la societat socialista
1. Responsabilitat de tots els capaços de treballar de fer-ho
2. Harmonia d’interessos
3. Organització del treball
4. El creixement de la productivitat del treball
5. Abolició de l’oposició entre treball intel·lectual i treball manual
6. Elevació de la capacitat de consum
7. Igualtat de l’obligació al treball per a tothom
8. Abolició del comerç, transformació del transport
Vint-i-dosè capítol. Socialisme i agricultura

1. Abolició de la propietat privada de la terra i del sòl
2. Millora del sòl
3. Transformació de les tècniques agrícoles
4. Gran i petita empresa. El desenvolupament del cultiu elèctric
5. La vinya del futur
6. Mesures contra l’esgotament del sòl
7. Abolició de l’oposició entre ciutat i camp
Vint-i-tresè capítol. Desaparició de l'estat
Vint-i-quatrè capítol. El futur de la religió
Vint-i-cinquè capítol. El sistema educatiu socialista
Vint-i-sisè capítol. Art i literatura en la societat socialista
Vint-i-setè capítol. Lliure desenvolupament de la personalitat

1. La despreocupació de l’existència
2. Transformació de la nutrició
3. Cuina comunista
4. Transformació de la vida domèstica
Vint-i-vuitè capítol. La dona en el futur
Vint-i-novè capítol. La internacionalitat

Trentè capítol. Qüestió demogràfica i socialisme

1. Por de la superpoblació
2. Producció de la superpoblació
3. Pobresa i fecunditat
4. Manca de persones i excés de mitjans de nutrició
5. Relacions socials i capacitat reproductiva

Conclusió


Zurück zu den MLWerken