De


De Leon, Daniel (1852-1914)

Polític nord-americà. De formació acadèmica, s'uní a la American Socialist League (ASL), que posteriorment donaria lloc al Socialist Labour Party (SLP). Gràcies a De Leon, el SLP passà de ser un petit grup fonamentalment dedicat a la propaganda i integrat per immigrants europeus, a ser un partit més actiu, per bé que fonamentalment de tasca doctrinària, i més arrelat en el poderós moviment obrer dels EUA. El 1905 participà en la fundació de la IWW dels EUA. En la tàctica de DeLeon, la ASL (i després el SLP) havia de funcionar com l'escut dels obrers per neutralitzar el poder de l'estat, alhora que un gran sindicat unificat havia de fer de l'espasa amb la qual es controlessin els mitjans de producció per tal d'administrar l'economia d'una futura societat socialista. De Leon fou important en el desenvolupament dels SLP britànic i sydneià.

Consulteu el Daniel De Leon Archive i la seva versió catalana (en construcció).


Index de la lletra d

Index onomàstic | Index de l'enciclopèdia