Partit Obrer d'Unificació Marxista

Una nova conquesta de la contrarevolució

Febrer del 1937


Comunicat del POUM, febrer del 1937.


D’una manera seca i brutal, el Conseller de Seguretat Interior de la Generalitat, seguint servilment esperades indicacions del Delegat d’Ordre Públic de l’Estat espanyol, ha dissolt el cos revolucionari de Patrulles de Control.

És de tothom coneguda la posició que ha mantingut el P. O. U. M. sobre els problemes d’Ordre Públic en general i en particular sobre el de les Patrulles de Control.

Avui, davant l’atropell de què han estat víctimes els obrers que per indicació de les respectives organitzacions entraren a integrar Patrulles de Control; de la liquidació total de l’Ordre Públic controlat per la classe treballadora, afirmem una vegada més la nostra posició revolucionària que en no haver estat convenientment secundada per la C. N. T. i la F. A. I. no ha pogut reeixir i ha donat, momentàniament, avantatges enormes a la contrarevolució.

Fou el P. O. U. M. la primera organització que s’aixecà indignada –i de moment els féu fracassar a desgrat de la posterior aprovació pel Consell de la Generalitat– contra els Decrets sobre Ordre Públic contrarevolucionaris presentats per Artemi Aiguader, un dels «herois» del 6 d’octubre del 1934.

El P. O. U. M. ha estat el més decidit defensor de les Patrulles de Control per estimar aquest cos, sorgit de les entranyes vives de la Revolució, com una de les garanties essencials d’aquesta en la reraguarda. El que cal lamentar és que, després de les jornades heroiques que seguiren al 19 de juliol, quan l’Ordre Públic burgès s’havia esfondrat, quan l’aparell de l’Estat era de fet inexistent, quan la burgesia i el reformisme aterrats aplaudien les Patrulles de Control i tots els avenços revolucionaris, no haguéssim destruït fins a les seves arrels tots els vestigis de l’Ordre Públic burgès, tots els seus cossos armats i fins i tot la burgesia i el reformisme que ara s’aixequen contra el proletariat enarborant el penó de la contrarevolució sota la careta enganyosa de la República democràtica!

La classe obrera de Catalunya i d’Espanya esperem que no oblidarà aquestes experiències amargues per tal de reaccionar vigorosament i reconquistar, amb els mitjans que calguin, les conquestes revolucionàries que de mica en mica li ha anat arrebassant la burgesia a través del reformisme.

La dissolució de les Patrulles de Control, demanada insistentment al Delegat del Govern d’Espanya per part dels partits liberal-burgesos de Catalunya i dels stalinians contrarevolucionaris, demostra bé fins a quin punt tota aquesta genteta estima l’autonomia de Catalunya. S’aprofiten de la incautació de l’Ordre de la Generalitat per part del Govern Central per consumar atacs contra les facultats autonòmiques de Catalunya, fent intervenir el Govern d’Espanya en la nostra política interior, perquè així convé als seus interessos de partits representants de la contrarevolució a la qual sacrifiquen gustosament llur catalanisme.

El P. O. U. M. denuncia davant la consciència del proletariat revolucionari de Catalunya, davant dels lluitadors del front, aquest nou atemptat a les conquestes de la Revolució i declara que en tot moment s’ha mantingut intransigentment contrari a refer l’aparell d’Ordre Públic burgès i que ha preconitzat sempre que en una situació revolucionària com la que vivim l’Ordre Pública havia de passar íntegrament a mans de les organitzacions obreres. Que ha estat sempre contrari a la dissolució de les Patrulles de Control, després d’una prèvia depuració.

La Revolució, viva, a desgrat de tot, en el cor i el cervell del nostre proletariat, no oblidarà els serveis prestats per Patrulles de Control per mantenir l’ordre revolucionari a la reraguarda i en el moment que les circumstàncies siguin propícies tornarà a imposar-les als contrarevolucionaris de l’«Esquerra», P.S.U.C. i a les altres organitzacions burgeses que ara les han fetes dissoldre.

Entre tant, la classe obrera cal que vigili atentament els moviments dels seues enemics, car amb la dissolució de l’únic cos armat autènticament revolucionari queda sense garanties de seguretat la reraguarda.

El P.O.U.M., en dissoldre’s Patrulles de Control, ha ordenat als seus afiliats que en formaven part, que retornin a llurs llocs de treballs fins al moment en què la Revolució, a través del P.O.U.M., els necessiti altre cop a lluitar contra la contrarrevolució.

Visca el P.O.U.M.!

Visca la Revolució Socialista!