LA UNIFICACIÓ DE L’OPOSICIÓ D’ESQUERRAi


Lev Trotski


8 de febrer de 1930


versió catalana feta per Alejo Martínez – alejomp@lycos.es - des de: “La unificación de la Oposición de Izquierda”, en, Escritos, Tomo I 1929-30, volumen 3, pp. 722-724.

Disponible en format .doc i .pdf.


L’Oposició d’Esquerra francesa agrupada al voltant de La Verité, a instàncies d’una sèrie d’organitzacions d’altres països, ha donat el primer pas cap a la unificació internacional de l’Oposició d’Esquerra comunista.


Les propostes presentades en el número 24 poden sintetitzar-se de la següent manera:


Cal començar a preparar-se seriosament per a una conferència internacional de l’Oposició d’Esquerra.


Amb aquest fi, cal crear, en primer terme, un butlletí informatiu internacional.


L’edició d’aquest butlletí ha d’estar a càrrec d’un secretariat creat expressament amb aqueix fi.


Aquest programa pot semblar excessivament modest i cautelós. Certament, el primer pas pot ser la creació d’un buró de relacions internacionals, a què estaria lligat el secretariat que edite el butlletí. No creiem que aquest siga el problema decisiu. La qüestió que revesteix importància primordial és la de... començar.


Podem començar amb el secretariat i el butlletí per a crear, d’acord amb la resposta de les distintes organitzacions nacionals, un buró regular per a preparar la conferència. Per això recolzem la proposta de La Verité, en la mesura en què no pot haver-hi deferències respecte del primer pas.


El consell editorial del Biulleten Opozistsi, que es manté en contacte amb els camarades que lluiten a l’URSS, no dubta gens que com més enèrgica i decidida siga la iniciativa dels camarades franceses més càlid serà el suport que li brindarà l’Oposició russa.


Preparar-se per a la conferència no és una mesura purament organitzativa; és principalment una tasca política i teòrica la realització de la qual pot requerir diversos mesos.


No es tracta de nuclear mecànicament alguns grups, especialment grups divergents, sinó de la unificació d’una fracció internacional l’homogeneïtat essencial de la qual s’ha verificat en la teoria i en la pràctica.


La Verité té raó en afirmar que les pàgines del butlletí, en la mesura en què els mitjans materials i tècnics disponibles li ho permeten, han d’estar obertes a tots els grups que s’adhereixen a l’Oposició d’Esquerra comunista. El butlletí és un instrument (un dels instruments) per a preparar la conferència. En el procés d’unificació, l’Oposició ha de seguir normes democràtiques. Això significa que, per mitjà del butlletí, tot oposicionista ha de tenir l’oportunitat d’informar-se i conèixer les idees de tots els grups de l’Oposició d’Esquerra per a resoldre, fermament i conscient, a qui recolzar. Amb d’altres paraules, el butlletí ha de servir d’instrument per a la unificació sobre bases principistes clares.


Les experiències alemanyes de l’any passat són d’una importància excepcional per tal de determinar el curs i les perspectives de la unificació internacional de l’Oposició. La política de la fracció d’Urbahns la portà a trencar amb els camarades que comparteixen les posicions de l’Oposició russa, amb La Verité, The Militant, etcètera. Aquesta ruptura, produïda a la vista de l’Oposició Internacional, fou el producte d’una intensa lluita ideològica que tingué, en certa mesura, caràcter internacional. L’experiència confirmà la magnitud de les diferències, i ambdues parts n’han extret les conclusions necessàries. És evident que una conferència internacional que intente minimitzar els problemes en nom de la “unitat” fracassarà abans de començar.


La tàctica marxista en “un sol país” és tan impossible com la construcció d’una societat socialista “en un sol país”. Qualsevol grup que intente desenrotllar una línia política limitada als problemes nacionals està condemnat inexorablement a la degeneració sectària. És per això que sabem que cap grup vertaderament revolucionari es mantindrà al marge, sinó que adoptarà una posició clara sobre tots els problemes polèmics i recolzarà la iniciativa de La Verité cap a la preparació d’una conferencia internacional.


Seria molt convenient que el primer número del butlletí, la publicació del qual podria confiar-se a La Verité fins que es constituïsca el secretariat, aparega com més aviat millor i es reproduïsquen en ell les posicions de tots els grups de l’Oposició europea, almenys en allò que fa a la qüestió de la conferència. Les respostes provenint d’Amèrica, Àsia, etcètera, podrien aparèixer en el número següent. Seria un importantíssim primer pas.

iLa unificació de l’Oposició d’Esquerra”, The Militant, 29 de març de 1930. Signat “Consell de Redacció, Biulleten Opozitsi. [Nota edició castellana]