PARTIT COMUNISTA ALEMANY O PARTIT NOU? (I)1


Lev Trotski


12 de març de 1933


versió catalana feta per Alejo Martínez – alejomp@lycos.es - des de: “¿Partido Comunista Alemán o partido nuevo? (I)”, en, Escritos, Tomo IV, volumen 1, Editorial Pluma, Bogotá, 1976, pp. 205-208.Al Secretariat Internacional

Estimats camarades:

Allò que està provocant l’enfonsament del stalinisme alemany és la seua pròpia podridura interna, més que no els colps dels feixistes. Al igual que un metge no abandona el pacient mentre aquest mostra ni tan sols siga un alè de vida, nosaltres assumírem la tasca de reformar el partit mentre existí la menor esperança. Però seria criminal lligar-se a un cadàver. Avui, el PCA és això mateix.

El menyspreu de l’avantguarda obrera alemanya envers la burocràcia que l’enganyà serà tan gran que la consigna de reforma li resultarà falsa i ridícula. Tindrà raó. Ha arribat l’hora! Hem de plantejar obertament la necessitat de preparar-nos per a crear un partit nou.

Com realitzar aquest treball? Haurà de basar-se, per descomptat, en els elements creats pel procés anterior. Però la nova perspectiva i la nova consigna li obriran possibilitats a l’Oposició d’Esquerra. És necessari declarar que la ruptura amb la burocràcia stalinista alemanya és un fet. Aquest abrupte viratge de la nostra política, provocada pel gir dels esdeveniments (el 4 d’agost és un fet consumat), no serà probablement comprés de seguida pels nostres camarades. És per això que hem d’analitzar el problema en els nostres rengles i, sobretot, amb els camarades alemanys. La tasca resultarà més fàcil si el Secretariat aprova immediatament una posició ferma i resoluda.

La burocràcia stalinista es troba a punt d’organitzar un nou “congrés d’Amsterdam”, aquesta vegada contra el feixisme. En el cas que el mateix fos convocat hauríem d’aprofitar-lo millor que no el Congrés Contra la Guerra. Totes les seccions, sense excepció, hauran de trobar la forma d’enviar una representació. Un dels mitjans és transferir els mandats als camarades del país on se celebrarà el congrés. Totes les seccions hauran de publicar declaracions de principis (no en el seu propi nom sinó en el de distintes organitzacions obreres).

Ja que es tracta d’aparèixer davant el congrés en oposició als buròcrates centristes i als liberals antifeixistes, haurem de tractar de concertar acords amb organitzacions com el partit (i els sindicats) de Sneevliet a Holanda, el SAP a Alemanya i d’altres semblants. Amb aqueix fi, junt amb la nostra crida als obrers alemanys a crear un partit nou, caldrà elaborar un document més breu i més senzill amb què, després de les conversacions preliminars, els nostres aliats podran identificar-se (el seu eix fonamental ha de ser demostrar l’error de convocar semblant congrés). Es tracta d’una mesura tàctica molt important, ja que fomentarà l’autodeterminació dels nostres aliats i podria facilitar la creació d’un partit nou a Alemanya.

Les diferències respecte de tal o qual aspecte no poden ser importants; l’avanç del nostre treball les escombrarà si és que arribem a estar d’acord en els principis, és a dir, en la necessitat d’efectuar un viratge abrupte en la nostra actitud envers el Partit Comunista Alemany.

És obvi que el viratge no consisteix en el fet que nosaltres “proclamem” el partit nou. Això està fora de tota discussió. Però sí que declarem el següent: el partit oficial alemany està liquidat políticament, no pot ressuscitar. L’avantguarda obrera alemanya ha de construir un partit nou. Els bolxevics leninistes li oferim la nostra col·laboració.

Ací, naturalment, es planteja el problema de la nostra actitud cap a les altres seccions de la Comintern i la Tercera Internacional en el seu conjunt. Trenquem amb elles immediatament? Crec que seria un error respondre rígidament: sí, trenquem. L’enfonsament del PC Alemany disminueix les possibilitats de regeneració de la Comintern. Però, d’altra banda, la pròpia catàstrofe podria provocar una sana reacció en algunes seccions. Hem d’estar prestos per a fomentar aquest procés. El problema no està resolt per a l’URSS, on seria incorrecte aixecar la consigna de partit nou. Avui cridem a la creació d’un partit nou en Alemanya, per a arrencar la Comintern de mans de la burocràcia stalinista. No es tracta de crear la Quarta Internacional sinó de salvar allò que queda de la Tercera.

Aquesta és la conclusió obligada de la situació interna d’Alemanya i, sobretot, del PC Alemany. Hem d’apuntar ben alt, sense esgotar-nos en detalls. En la pràctica això significa que, en primer terme, hem de crear un òrgan teòric i polític de l’Oposició d’Esquerra en alemany que es publique a l’estranger. I hem de fer-ho immediatament, per a donar als obrers d’avantguarda un punt de suport en aquesta etapa turbulenta. Cal posar-se d’acord amb els camarades alemanys com més aviat millor per a treure aquesta publicació.

G. Gourov [Lev Trotski] .

1“Partit Comunista Alemany o partit nou?”, Butlletí Internacional de l’Oposició d’Esquerra Internacional, nº 2/, abril de 1933.