SOBRE LA CONFERÈNCIA D’ORGANITZACIONS SOCIALISTES I COMUNISTES D’ESQUERRA REUNIDA A PARÍS EL 27 I 28 D’AGOST DE 19331


Lev Trotski


31 d’agost de 1933


versió catalana feta per Alejo Martínez – alejomp@lycos.es - des de: “Sobre la Conferencia de organizaciones comunistas y socialistas de izquierda reunida en París el 27 y el 28 de agosto de 1933”, en, Escritos, Tomo V, volumen 1, Editorial Pluma, Bogotá, 1976, pp. 93-96.


També disponible en format .doc i .pdf1.- La conferència de catorze partits, organitzacions i grups de naturalesa i tendències summament heterogènies és una conseqüència de la profunda crisi dels moviments socialista i comunista o, més exactament, del col·lapse de la Segona i també, a un altre nivell històric i a causa d’altres causes, de la Tercera Internacional.

2.- És evident que no es pot pensar en construir una nova internacional basant-se en organitzacions que parteixen de principis profundament distints i a vegades oposats. L’Oposició d’Esquerra ha portat al congrés el seu propi programa, amb l’objectiu d’ajudar a la separació principista dels reformistes i els centristes i nuclear les organitzacions revolucionàries homogènies.

3.- L’únic resultat tangible del congrés, d’excepcional importància però, ha estat la declaració signada per quatre organitzacions (la ILO [Oposició d’Esquerra Internacional], el SAP i dos partits holandesos, el RSP i l’OSP). Aquest és el primer pas directe cap a la construcció d’una nova internacional sobre els fonaments principistes de Marx i Lenin.

4.- El plenari comprèn clarament que aquestes quatre organitzacions, d’orígens tan diversos, no assoliran en uns quants dies una unitat total en allò tocant els principis fonamentals i els mètodes tàctics i organitzatius. De totes maneres, el resultat assolit és motiu suficient per a creure que el treball futur de les organitzacions sobre el manifest programàtic i els documents tàctics permetran no sols assolir la unanimitat necessària sinó, també, atreure al programa de la nova internacional una quantitat d’organitzacions i fraccions revolucionàries.

5.- El plenari considera necessari començar immediatament l’elaboració dels documents programàtics i crear un secretariat tècnic que podria, mentre s’editen el manifest i les resolucions, posar-se en contacte amb les organitzacions simpatitzants per tal que la seua opinió, els seus suggeriments i les seues crítiques es vegen reflectides en el text dels documents programàtics.

6.- El representant del plenari en la comissió programàtica haurà de guiar-se per les idees fonamentals expressades en la declaració dels bolxevics leninistes i publicades en la Conferència de París del 27 al 28 d’agost.

7.- En allò tocant les resolucions adoptades per l’heterogènia majoria del congrés, totalment impregnades d’aquesta heterogeneïtat, el plenari dels bolxevics leninistes no considera possible assumir-ne cap responsabilitat política. En la mesura en què aqueixes resolucions puguen portar a tal o qual acció pràctica (per exemple, boicot a l’Alemanya de Hitler), l’Oposició d’Esquerra està disposada, segons les circumstàncies, a participar en les activitats que estiguen d’acord amb els seus principis generals.

L’Oposició d’Esquerra, recolzant-se en l’activitat pràctica, sempre tendirà a lligar-se més estretament amb els partits i organitzacions que li són més afins. Només amb aquesta condició una àmplia i audaç política de front únic per objectius polítics immediats podrà ajudar en la tasca de formació d’una nova internacional comunista.

El plenari insta totes les seccions de l’Oposició d’Esquerra a prendre plena consciència de la importància històrica del pas que hem donat. La nostra tasca immediata consisteix en donar la més àmplia publicitat possible a la Declaració dels Quatre entre les bases comunistes, socialistes, sindicals i especialment juvenils. Cal popularitzar i explicar el significat de la declaració a través de periòdics, volants, cartells, discursos i en la discussió. No es poden escatimar esforços per a elevar l’avantguarda proletària a la construcció d’una nova internacional.

La declaració que els bolxevics leninistes férem pública en la conferència acaba amb les paraules: “La nostra responsabilitat revolucionària és immensa. Que la nostra tasca creadora s’eleve a l’altura d’aquesta responsabilitat.” Tinguem ben clar que aquestes paraules es refereixen en primer lloc als propis bolxevics leninistes.

1“Sobre la Conferència d’organitzacions comunistes i socialistes d’esquerra reunida a París el 27 i 28 d’agost de 1933.”, Butlletí Intern de la secció britànica de la Lliga Comunista d’Oposició, nº 13-14, 27 de setembre de 1933.