Aurkibidea

K. Marx & F. Engels

KOMUNISTA ALDERDIA-ren AGIRIA

 

 

 

IV
OPOSIZIÑOKO BESTE ALDERDIEN
ERETZEAN KOMUNISTEK DAUKATEN JOKABIDEA

 

Bigarren atzalburuan esan degunetik, berez dator komunisten jokabidea antolatuta dauden langille alderdien eretzean eta, beraz, Inglaterra-ko kartistei buruz, baita Ipar Ameriketa-ko lur-eraberritzearen aldekoen eretzean ere.

Langille klasearen helburu ta urreneko interesak lortzeko burrukatzen dute komunistek; erabat, ordea, gaurko magimenduaren barnean, honexen etorpidea babesten dute.

Frantzia-an, Sozialista-Demokrazale Alderdiakin elkartzen dira komunistek erradikal eta eskuindar burgesiaren aurka, baiño alde bat utzi gabe iraultzaille ohikuntzak lagatako esaerak eta irudikeriak gaizkitzeko eskubidea.

Suiza-n, erradikalei laguntzen diete, alderdi hau aukazko elementuaz osatuta dagoela jakiñik, zeren-eta frantzez zentzuan erdizka osatzen dute sozialista demokrazaleak eta erdizka burges-erradikalek.

Poloniar artean, nazional askatasuna lortzeko lur-iraultza beharrezkoa ikusten dun alderdiari laguntzen diote komunistek; hau da, 1.848-garren urtean Krakobia-ko iraultza aurrera eraman zuen alderdiari.

Alemania-n, burgesiarekin batera burrukatzen du Komunista Alderdiak, harek iraultzaki jokatzen bait du monarkia absolutuaren aurka, lur-jabetz feudalaren eta burgesia atzelari txikiaren kontra.

Baiño beñere eztu ahaztu alderdi honek langilleei sareraztea burgesia ta proletargoaren artean dagoen aitsiko ezin-konponduari buruz euki behar dan kontzientzirik argitsuena, alemandar langilleak jakin dezaten nola bihurtu burgesiaren kontrako izkilluak, burges errejimenak ber-berak eratu ditun giza-politiko baldintzak; bein eskuindar klaseak erautsi ezkero Alemania-n, asi dezan bereala burgesia ber-beraren aurkako burruka.

Komunistek Alemania-n jartzen dituzte beren begiak, burges iraultzaren bezperan dagolako, ta gañera europar zibilizaziñoaren baldintza aitzinagotuenetan egingo dulako erreboluzio hau, Frantzia-n XVIII-garren mendean eta Inglaterra-n XVII-garrenean zegoen baiño proletargo askoz ere bilakatuago batekin; beraz; alemandar burges iraultza ezin diteke izango proletar iraultzaren bidaurreko urrena baizik.

Hitz batian, orain finkatuta dagoen giza politiko sistemaren aurkako iraultzaille mugimendu guztiei laguntzen diete nun-nahi komunistek.

Mugimendu daneta, aurreneko lekuan, funtsezko gaia bezela, jabetzaren prolema jartzen dute komunistek, nahiz eta honek erabide gutxiago edo gehiago bilakatua hartu.

Azkenez, herri guztietako demokrazale alderdien batasuna ta elkartasuna lortzen saiatzen dira komunistek.

Itxuskeria dirudiete komunistei heuren asmoak eta helburuak ixiltzea. Agertuki aldarrikatzen dute exin ditezkela lortu beren helburuak, bortxaz ezpada botatzen gaurko giza-mailla. Bildur bitez nagusi klaseak komuniste Iraultzaren aitzinean. Proletarioak ez daukate ezer galdurik, beren kateak ezpadira. Osterago, mundu bat irabazi dezakete.

Herri guztietako langilleak, elkar zaitezte!

 

 

 

<< III SOZIALISTA TA KOMUNISTA ELEDERRA | AURKIBIDEA