AVM: Què és el marxisme: Introducció al marxisme


Introducció als
conceptes generals del marxisme


 

El marxisme és la teoria materialista i dialèctica que es basa en la pràctica comunista. A través d'aquesta Marx i Engels examinaren la història (“materialisme històric”), la qual cosa els dugué a explicar la lluita de classe com a base de les relacions socials a través de l'economia i la revolució. Per començar la nostra exposició del marxisme, el primer pas és la pràctica comunista.

Continguts:

| Els comunistes | El materialisme dialèctic | El materialisme històric |
| La lluita de classes | El valor i la plus-vàlua | La revolució |


 

Els comunistes

Són les persones que activament defensen els interessos de la classe treballadora en el seu conjunt, sense cap mena de prejudici (és a dir, sense consideracions de nacionalitat, raça, origen ètnic, gènere, ideologia, etc.).

«Quina relació hi ha entre els comunistes i els proletaris en general?

Els comunistes no són cap partit especial enfront dels altres partits obrers.

No tenen cap interès diferent dels interessos de tot el proletariat.

No presenten cap principi especial segons el qual vulguin modelar el moviment proletàri

Els comunistes només es diferencien de la resta dels partits proletaris pel fet que per un costat fan ressaltar i fan valer en les diferents lluites nacionals dels proletaris els interessos comuns, independents de la nacionalitat, del conjunt del proletariat, i per un altre costat, perquè en els diferents estadis d'evolució per què passa la lluita entre el proletariat i la burgesia representen sempre els interessos de la totalitat del moviment.

En la pràctica, doncs, els comunistes són la part més decidida dels partits obrers de tot el món, i la que sempre empeny endavant; en la teoria avantatgen la resta de la massa proletària perquè tenen una visió de les condicions, del procés i dels resultats generals del moviment obrer.

El fi immediat dels comunistes és idèntic al de tots els altres partits proletaris: formació del proletariat en classe, desfeta del domini burgès, conquesta del poder polític pel proletariat.

Els principis teòrics dels comunistes no reposen de cap de les maneres en idees, en principis que hagin estat inventats o descoberts per aquest o bé aquell reformador del món.

Només són expressió general de relacions reals d'una lluita de classes existent, d'un moviment històric que es desenvolupa davant els nostres propis ulls.

Karl Marx i Friedrich Engels
Manifest del Partit Comunista
Cap 2: Proletaris i comunistes

 

El materialisme dialèctic

El materialisme dialèctic és una forma d'entendre la realitat; ja siguin pensament, emocions o el món material. És un combinació de materialisme amb la dialèctica. Per començar a entendre els aspectes teòrics del marxisme, podem citar Engels quan explica els processos fonamentals de la física a través del materialisme dialèctic.

«És un cicle etern en el qual s'hi mou la matèria, un cicle que certament sols completa la seva òrbita en períodes de temps pels quals el nostre any terrestre no és una unitat adequada de mesura, un cicle en el qual el temps de desenvolupament superior, el temps de la vida orgànica i encara més el de la vida dels éssers conscients de la natura i de si mateixos, és tan estret com l'espai en el qual funcionen la vida i l'auto-consciència. Un cicle en el que cada forma finita d'existència de la matèria, ja sigui el sol o el gas d'una nebulosa, un animal o un gènere d'animals, una combinació química o una dissociació, és igualment transitòria, i on no res és etern sinó la matèria que eternament canvia i eternament es mou i les lleis d'acord amb les que es mou i canvia.

Friedrich Engels
Dialektik der Natur
Einleitung

»El moviment és la forma d'existència de la matèria. Mai enlloc no s'ha trobat matèria sense moviment, ni moviment sense matèria, ni hi pot haver."

»El canvi de forma del moviment és sempre un procés que té lloc entre almenys dos cossos, una dels quals perd una quantitat definida de moviment d'una qualitat (p.ex. Calor), mentre l'altre guanya una quantitat corresponent de moviment d'una altra qualitat (moviment mecànic, electricitat, descomposició química)..

»La dialèctica, anomenada dialèctica objectiva, preval arreu de la natura, i l'anomenada dialèctica subjectiva (pensament dialèctic), és simple reflexe del moviment a través de contraris que es verifica arreu de la natura, i a través del qual el conflicte continu entre contraris i llur final transformació mútua, o en formes superiors, determina la vida de la natura."

Friedrich Engels
Dialèctica de la natura

La dialèctica del moviment és el procés de la natura; els contraris no són tan sols necessaris per a l'existència mútua (la vida no és possible sense la mort), sinó que sols es poden entendre en llur relació mútua, combinats en un tot. Prenem com a exemple, com els humans van entendre el foc abans d'ésser capaços de dominar-lo:

»La descoberta pràctica de la conversió del moviment mecànic en calor és tan antiga que pot considerar-se-la com la marca de l'inici de la història humana... Per completar el procés, cal revertir-lo; el calor ha d'ésser convertit en moviment mecànic».

Sols quan els homes convertiren el calor en moviment mecànic foren capaços d'entendre la relació entre el calor i el moviment — un aspecte de la conversió d'energia. Abans d'això, la creació del foc era quelcom místic, quelcom desconegut, que davallava del cel, o pujava dels elements — qualsevol cosa menys un procés natural, ja que cap procés natural és parcial, de sentit únic. Entenem això en una llei que ara s'explica com de sentit comú. Cada acció té una reacció igual i oposada. Si alguna cosa té vida, també morirà.

»Per a la filosofia dialèctica res no és final, absolut, sagrat. Revela el caràcter transitori de tot i en tot; res no pot durar llevat del procés ininterromput d'esdevenir i deixar d'ésser, de l'ascensió inacabable des de l'inferior al superior".

Friedrich Engels
La fi de la filosofia alemanya clàssica

 

La concepció materialista de la història

 

El materialisme històric és l'aplicació de la dialèctica materialista a la comprensió de la història humana. Es basa en la premisa que el moviment dels éssers humans, els processos als quals estan sotmesos i hi participen els humans, no són diferents dels processos naturals; que els humans no superen la natura, sinó que en formen part. A partir d'això Marx i Engels explicaren el fonament de la història humana:

«La primera premisa de tota la història humana és, òbviament, l'existència d'individus humans vius. Així el primer fet que cal establir és l'organització física d'aquests individus i llur relació conseqüent amb la resta de la natura».

»Els homes poden distingir-se dels animals per la consciència, per la religió o per qualsevol cosa que volgueu. Els mateixos comencen a distingir-se dels animals tan bon punt comencen a produir llurs mitjans de subsistència, un pas que és condicionat per llur organització física. A través de la producció de llurs mitjans de subsistència els homes produeixen indirectament llur pròpia vida material.

"La forma per la qual els homes produeixen llurs mitjans de subsistència depèn primer de tot de la natura dels mitjans reals de subsistència que troben i que han de reproduir. Aquest sistema de producció no s'ha de considerar simplement com la producció de l'existència física dels individus. Més aviat és una forma determinada de l'activitat d'aquests individus, una forma determina d'expressar llur vida, una forma determinada de vida per si mateixa. En la mesura que els individus expressen llur, ho són. El que són, per tan, coincideix amb llur producció, tant amb allò que produeixen i com ho produeixen. La natura dels individus depèn així de les condicions materials que determinen llur producció.

Karl Marx
Die deutsche Ideologie
Gegensatz von materialistischerund idealistischer Anschauung

Els homes depenen de la natura, del món material. Però què hi ha dels pensaments, què hi ha de les emocions? Superen els pensaments humans la natura, són diferents i diferenciats de la natura, o en formen part? Quin efecte té la interconnexió amb la natura sobre els pensaments i sentims de la societat humana al llarg de la història?

"Aquest concepte de la història depèn de la nostra capacitat per exposar els processos reals de producció, a partir de la producció material de la pròpia vida fins a comprendre la forma de relació connectada amb aquesta i creada per aquesta forma de producció (és a dir la societat civil en els seus diferents estadis), com l base de tota la història, i de descriure-la en la seva acció com l'estat, i d'explicar com tots els diferents productes teòrics i formes de consciència, religió, filosofia, ètica, etc. Sorgeixen d'ella, i dibuixar llurs orígens i creixement des d'aquesta base. Així tot plegar pot ésser dibuixa, òbviament, en la seva totalitat (i per tant, també, l'acció recíproca d'aquests diferents aspectes entre ells).

"No ha de fer com fa la concepció idealista de la història, que cerca per a cada període una categoria [per exemple mesurar els períodes de la història d'acord amb unes determinades idees], sinó que roman constantment sobre la base real de la història, no explica la pràctica des de la idea sinó que explica la formació de les idees des de la pràctica material. D'acord amb això arriba a la conclusió que totes les formes i productes de la consciència no es poden resoldre per la crítica mental, mitjançant llur resolució en “auto-consciència” o llur transformació en “aparicions”, “espectes”, “esperits”, etc., sinó sols pel derrocamenbt pràctic de les relacions scoails reals que donen lloc a aquesta farsa idealista; que no és la crítica sinó la revolució la força directriu de la història, també de la religió, de la filosofia i de tots els altres tipus de teories.

"Mostra que la història no acaba amb la resolució en "autoconsciència com a esperit de l'esperit", sinó que en cada estadi s'hi troba un resultat material: una suma de forces productives, un relació creada històricament dels individus amb la natura i entre ells, que es transmesa a cada generació de la precedent; una massa de forces productives, fons de capital i de condicions, que, d'altra banda, és modificada d'una banda per la nova generació, però també de l'altra li prescriu les seves condicions de vida i li dóna un desenvoluapment determinat, un caràcter especial. Mostra que les circumstància fan l'home en la mateixa mesura que els homes fan les circumstàncies.

Karl Marx
Die deutsche Ideologie
Cap. 2: Societat civil i concepció de la història

Com canvia llavors una societat? Què fa que la història humana vagi cap endavant o cap enrera, què fa que les societats entrin en conflicte, o estiguin en pau?

"En un cert estadi de llur desenvolupament, les forces productives materials de la societat entren en conflicte amb les relacions existents de producció o ÷ el que no és més que una expressió legal per dir el mateix ÷ amb les relacions de propietat dins les quals han treballat fins llavors. D'ésser formes de desenvolupament de les forces productives aquestes relacions passen a ésser llurs cadenes..

"Cap ordre social mor mai abans que totes les forces productives que hi puguin tenir lloc a dins d'ell s'hagin desenvolupat; i mai no han aparegut noves i superiors relacions de producció abans que les condicions materials de llur existència hagin madurat en el propi ventre de la vella societat. Així la humanitat sempre es planteja només les tasques que pot resoldre; així, ens ho mirem de més a prop, sempre trobarem que la pròpia tasca sorgeix tan sols quan les condicions materials de la seva solució ja existeixen o almenys es troben en procés de formació.

Karl Marx
Zur Kritik der Politischen Ökonomie. Vorwort


 

La lluita de classes

"En el procés de producció els homes no treballen sols sobre la natura, sinó també els altres. Produeixen sols si treballen junts d'una forma específica i bescanvien recíprocament llurs activitats. Per tal de produir, estableixen connexions i relacions definides entre ells, i sons dins s'aquestes connexions i relacions socials funciona llur influència sobre la natura – és a dir, té lloc la producció.

"Aquestes relacions socials entre els productors, i les condicions sota les quals bescanvien llurs activitats i comparteixen l'acte conjunt de la producció, variaran naturalment d'acord amb el caràcter dels mitjans de producció.

Karl Marx
Treball assalariat i capital
Cap. 5: La natura i creixement del capital

El lector recordarà que quan la humanitat desenvolupà per primer cop l'art del foc, van caldre milers d'anys per acompletar el procés — ésser capaç de convertir el calor de nou en moviment. El mateix tipus de procés el podem veure en el desenvolupament de les classes. Quan els humans començaren a organitzar-se d'acord amb llurs relacions de producció (la divisió del treball), les classes socials es formaren d'acord amb les diferents posicions i papers humans existents i es crearen en ells. El que abans era una societat amb poca o gens estructura de classe, és a dir, una societat tribal o nòmada, esdevingué una societat que es trencava i dividia en diverses classes que cobrien un ampli rang de papers productius.
El moviment de la natura, la dialèctica, s'aplica en el desenvolupament de les classes com s'aplica a totes les coses. A mesura que les forces productives dels humans cresqueren, i les distincions de classes s'aprofundiren i es dividiren encara més, aviat l'avenç de les forces productives arribà a un cert nivell on algunes classes ja no eren necessàries; el petit artesà i el propietari de tallers foren eliminats per l'avenç de les indústries modernes que podien produir una quantitat molt més gran a un preu molt més baix.
Fou en aquest punt, assolit per la revolució industrial (és a dir la revolució capitalista), que el moviment de la societat de classes passà a ésser menys dividit i fragmentat, i començà la tendència a reunir-se — d'alguna forma tal i com era a les societats tribals/antigues, però emprant tots els avenços i experiència guanyats amb els darrers mil·lennis, tots els avenços en la producció, tecnologia i cultura, que culminaven en una societat on la divisió en classes ja no era necessària, i on podien realitzar-se la unitat i llibertats veritables. Karl Marx i Friedrich Engels explicaven els processos que començaven a desenvolupar-se en l'altra direcció:

La indústria moderna ha transformat el taller petit de l'artesà patriarcal en la gran fàbrica del capitalista industrial. Masses de treballadors concentrats a les fàbriques són organitzades militarment. Són posats, com soldats rasos de la indústria, sota el control de tota una jerarquia de sots-oficials i oficials. No són solament serfs de la classe burgesa, de l'estat burgès, sinó que són reduïts diàriament i a cada moment a la servitud de la màquina, del vigilant i sobretot de cada un dels fabricants burgesos. Aquest despotisme es fa mes mesquí, odiat i irritant com més obertament proclama el guany com al seu objectiu.

El perfeccionament incessant i sempre més ràpid de la maquinària fa cada dia més insegures totes les seves condicions d'existència; les col·lisions individuals entre els obrers i els burgesos prenen cada dia més el caràcter de col·lisions entre dites classes. Els treballadors comencen així a formar coalicions contra els burgesos; s'agrupen per tal de defensar els seus salaris. Fins i tot funden associacions permanents per proveir-se de queviures durant les revoltes eventuals. Esporàdicament esclata la lluita en forma de tumults.

De tant en tan guanyen els obrers, però només transitòriament. El resultat real d'aquestes lluites no es l'èxit immediat, sinó la unió, cada cop mes estesa dels treballadors. Aquesta unió ve afavorida pels creixents mitjans de comunicació, creats per la gran indústria i que posen en relació entre ells els obrers de localitats diferents. Però només cal contacte perquè les múltiples lluites locals, que tenen arreu el mateix caràcter, se centralitzin en una lluita nacional, de classes.

Karl Marx i Friedrich Engels
Manifest del Partit Comunista
Cap 1: Burgesos i proletaris

Quin és el punt de trencament? Quan la lluita de classes arriba al punt que l'estructura com més va més retardatària de la producció capitalista és derrocada?

Les condicions burgeses de producció i intercanvi, les relacions burgeses de propietat, la societat burgesa moderna, que ha creat com per art d'encantament uns mitjans de producció i de comunicació tan potents, tot això s'assembla al bruixot que, ja no pot dominar més les forces subterrànies que ell mateix havia evocat. Fa desenes d'anys que la història de la indústria i del comerç, no és més que la història de la revolta de les forces modernes de producció contra les condicions modernes de producció, contra les relacions de propietat que són les condicions de vida de la burgesia i del seu domini. N'hi ha prou enumerant les crisis comercials que amb les seves reaparicions periòdiques plantegen d'una manera sempre més amenaçadora el problema de la persistència de tota la societat burgesa. En les crisis comercials s'anihila regularment una gran part no solament dels productes fabricats, sinó també de les forces de producció ja creades. En les crisis esclata una epidèmia social que hauria semblat un contrasentit a totes les èpoques pretèrites: l'epidèmia de la superproducció.

Tot de cop la societat es troba arrossegada en una situació de barbàrie momentània; una carestia, una guerra general d'extermini semblen haver-li substret tots els queviures; la indústria, el comerç, semblen arruïnats, i per què? Doncs perquè posseeix massa civilització, massa queviures, massa indústria, massa comerç. Les forces productives que es troben a la seva disposició ja no serveixen més per a fomentar les relacions de propietat burgeses; ben al contrari, han esdevingut massa potents per a aquestes relacions que ara els són un obstacle; tan aviat com superen aquest entrebanc arrosseguen tota la societat burgesa en el desordre i posen en perill l'existència de la propietat burgesa. Les relacions burgeses s'han tornat massa estretes per a contenir les riqueses que produeixen. Per quins mitjans supera la burgesia les crisis? D'una banda amb la destrucció obligada d'una gran quantitat de forces de producció, de l'altra banda amb la conquesta de nous mercats i amb l'explotació més intensificada dels mercats ja existents. I de quina manera, això? Doncs de tal manera que prepara crisis més generals i més violentes encara, i redueix els mitjans de prevenir aquestes crisis.

La condició essencial per a l'existència i el domini de la classe burgesa és l'acumulació de la riquesa a les mans de particulars, la formació i multiplicació del capital; la condició del capital és el treball assalariat. El treball assalariat recolza exclusivament en la competència dels obrers entre ells mateixos, El progrés de la indústria, del qual la burgesia és agent involuntari i passiu, posa al lloc de l'aïllament dels obrers per mitjà de la competència, la seva unió revolucionaria per mitjà de l'associació. Amb l'evolució de la gran indústria es treu, doncs, de sota els peus mateixos de la burgesia la base sobre la qual produeix i s'apropia els productes. La burgesa produeix sobretot el els seu propi enterramorts.

Karl Marx i Friedrich Engels
Manifest del Partit Comunista
Cap 1: Burgesos i proletaris

 

Valor

Per entendre la història i la societat, cal entendre com funciona una societat, com produeix, com es relacions els individus entre ells com a productors. Quan els humans es dediquen a la producció, creen quelcom que té valor per als altres i per a ells mateixos (mercaderies). Tindre una idea bàsica d'aquest procés ens permet d'entendre no sols com els capitalistes compren i venen mercaderies, sinó la relació del capitalista amb els treballadors (que són qui realment produeix les mercaderies). És aquí on hi veurem la base científica de l'explotació capitalista.

Els texts de la sección són de Vladimir Lenin (editats)

Una mecaderia és, abans de res, una cosa que satisfa una demanda humana; en segon lloc, és una cosa que es pot bescanviar amb una altra. La utilitat d'una cosa fa el seu valor-ús. El valor-intercanvi (o, simplement, valor), és sobretot la relació, la proporció, en què un cert nombre de valors-usos d'una mena es poden bescanviar amb un cert nombre de valors-usos d'una altra mena.

L'experiència diària ens mostra que milions i milions d'aquests bescanvis es realitzen constantment entre qualssevol mena de valors-usos, fins i tot els més diferents i incomparables. Ara, què hi tenen en comú, llavos, aquests diferents objectes que són constantment comparats entre ells en un sistema definit de relacions socials?

Llur característica comuna és que són productes del treball. En bescanviar productes, la gent compara entre elles les més diverses menes de treball. La producció de mercaderies és un sistema de relacions socials on els productors individuals creen productes diversos (la divisió social del treball), i on tots aquests productes són comparats en el procés de bescanvi.

Conseqüentment, allò que és comú a totes les mercaderies no és el treball concret d'una branca determinada de la producció, no una mena particular de treball, sinó el treball humà abstracteel treball humà en general. Tota la força de treball d'una determinada societat, representada com la suma tota dels valors de totes les mercaderies, és una única força de treball humana. Milers i milers, fins a milions, de bescanvis ho proven.

Com a resultat, cada mercaderia particular representa sols una determina proporció dels temps de treball socialment necessari. La magnitud del valor la determina la quantitat de treball socialment necessari, o el temps de treball que és socialment necessari per a la producció d'una determinada mercaderia, d'un determinat valor-ús.

«Sempre que, mitjançant un bescanvi, comparem com a valors els nostres diferents productes, per aquest propi acte, també comparem, com a treball humà, les diferents menes de treball que s'hi han esmerçat. No en som conscients, i amb tot ho fem».

Karl Marx
Das Kapital. Band I
Der Fetischcharakter der Ware und sein Geheimnis

Com digué un dels primes economistes, el valor és una relació entre dues persones; sols li calia haver afegit: una relació establerta sobre un fet material. Podem entendre què és el valor sols si el considerem des del punt de vista del sistema de relacions social de producció d'un tipus històric particular de societat, o més encara, de relacions que es manifesten en el fenomen de masses del bescanvi, un fenomen que es repeteix milers i milers de vegades. "Com a valors-intercanvis, totes les mercaderies són simples quantitats definides de temps de treball congelat." (Marx, Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie).

 

Després de fer una anàlisi detallada del caràcter dual del treball incorporat en les mercaderies, Marx passa a analitzar la forma del valor i els diners. Aquí, la principal tasca de Marx és estudiar l'origen de la forma monetària del valor, estudiar el procés històric del desenvolupament del bescanvi, que comença amb actes individuals i ocasionals de bescanvi (la "forma elemental o accidental del valor", en la que una determinada quantitat d'una mercaderia és bescanviada per una quantitat determinada d'una altra), cap a la forma universal del valor, en la que tota una sèrie de mercaderies diferents són bescanviades per una mateixa mercaderia particular, i fins a la forma monetària del valor, en la que l'or es converteix en aquella mercaderia particular — l'equivalent universal.
Com a producte superior del desenvolupament del bescanvi i de la producció de mercaderies, els diners marquen el caràcter social de tot el treball individual, el lligam social entre els productors individuals units pel mercat. Marx analitza les diverses funcions dels diners amb gran detall; és important assenyalar-hi en particular (com en tots els capítols inicials del Capital) que allò que sembla ésser un abstracte i, a vegades, purament deductiu sistema d'exposició, contràriament es tracta d'una col·lecció gegantina de material factual de la història del desenvolupament del bescanvi i de la producció de mercaderies.

"Si considerem els diners, llur existència implica un estadi determinat del bescanvi de mercaderies. Les funcions particulars dels diners, que funcionen tant com el simple equivalent de mercaderies o com a mitjà de circulació de pagament, com a reserva financera o com a moneda universal, assenyalen, d'acord amb el nivell i preponderància relativa de cada funció sobre les altres, els estadis ben diferents del procés de la producció social."

Karl Marx
Das Kapital. Band I
Kauf und Verkauf der Arbeitskraft

 

La plus-vàlua

Marx explicà que l'extracció de la plus-vàlua és la base de l'explotació capitalista. La plus-vàlua és la diferència entre la quantitat de capital que cal per produir una cosa, i la quantitat de capital que val el producte final. Per exemple, un treballador cosa 7$ l'hora a un capitalista, però en aquella hora s'espera que el treballa produeixi un valor superior a 7$. Aquest valor excedentari creat llavors pel treballador rep el nom de plus-vàlua.
La plus-vàlua és creada per la força de treball, que és única entre totes les altres mercaderies per la seva capacitat de crear valor. Els treballadors (si volen conservar la feina!) han de crear més valor del que se'ls hi paga (en la forma més bàsica de salari — el salari mínim — això s'estableix com la mínima quantitat de diners que necessita un treballador per sobreviure). Aquest valor excedentari que crea el treballador, la plus-vàlua, és apropiada pel capitalista que compra el temps del treballador. Marx explicà que la quantitat (taxa) de plus-vàlua extreta d'un treballador és “una expressió exacta del grau d'explotació”.
Increment de la plus-vàlua: el capitalista incrementa la plus-vàlua de dues formes:

A través de la plus-vàlua absoluta:
Amb l'increment de la durada de la jornada laboral (per exemple, amb hores extraordinàries) i/o a través de la intensificació del treball (acceleració de la línia de producció).

A través de la plus-vàlua relativa:
Amb la reducció dels salaris i/o amb la reducció del treball requerit (per exemple, gràcies a la mecanització).

A través de l'apropiació de la plus-vàlua els capitalistes sempre es sobreposen als treballadors — és amb aquesta plus-vàlua que els capitalistes prenen llurs decisions sobre com gestionar i usar les forces productives que posseeixen, i mentre deixen que els treballadors segueixin amb llurs feines, dominen el món.

 

La revolució

"Els filòsofs tan sols han interpretat el món de diferents formes; ara la qüestió és canviar-lo”.

Karl Marx
Tesis sobre Feuerbach

Quan les relacions tan retardatàries ja no són necessàries? Quan es pot assolir una democràcia real més completa, que no sols sigui per als que posseeixen els mitjans de producció, sinó que sigui practicada diàriament per tots els treballadors? Quan els mitjans de producció s'hagin concentrat i centralitzat per la dinàmica dels negocis, però l'apropiació i el control sobre aquests mitjans de produccion romanin a kes mans d'uns pocs (els burgesos), la revolució socialista mantindrà la concentració i la centralització d'aquests afers, però s'assegurarà que el conjunt de la societat reculli les apropiacions i tingui control sobre aquests afers. Veieu: socialisme i comunisme.

Ja hem vist més amunt que el primer pas de la revolució obrera és el pas ascensional del proletariat a classe dominant la conquesta de la democràcia.
El proletariat aprofitarà la seva dominació política per a llevar a poc a poc tot el capital a la burgesia, per a centralitzar tots els instruments de producció a les mans de l'estat, és a dir, del proletariat organitzat com a classe dominant, i per a augmentar la massa de les forces de producció tan ràpidament com sigui possible.

És clar que, de primer, això només pot esdevenir-se per mitjà d'intervencions despòtiques en el dret de propietat i en les relacions burgeses de producció, per mitjà de mesures, doncs, que apareixen com a econòmicament insuficients i insostenibles, però que superen els seus propis límits en el curs del moviment, i són inevitables com a mitjans per al capgirament de tot el sistema de producció.

Aquestes mesures seran diferents, és clar, segons els diferents països.

Tanmateix, per als països més avançats podran ésser aplicades les següents, amb caràcter bastant general:

 1. Expropiació de la propietat de la terra i aplicació de les seves rendes a les despeses de l'estat.

 2. Impostos fortament progressius.

 3. Abolició del dret d'herència.

 4. Confiscació de la propietat de tots els emigrats i sediciosos.

 5. Centralització del crèdit en mans de l'estat a través d'un banc nacional amb capital de l'estat i amb monopoli exclusiu.

 6. Centralització dels mitjans de transport en mans de l'estat.

 7. Augment de les fàbriques nacionals, dels instruments de producció, artigament i millora de les terres segons un pla comú.

 8. Idèntica obligació de treball per a tots. Creació d'exèrcits industrials, especialment per a la agricultura.

 9. Unificació de l'exercici de l'agricultura i la indústria, mesures aptes per a l'eliminació progressiva de la diferencia entre la ciutat i el camp.

 10. Educació pública i gratuïta de tots els infants. Bandejament del treball dels infants a les fàbriques, en la seva forma actual. Unificació de l'educació amb la producció material, etc.

  Quan, en el curs de l'evolució hauran desaparegut les diferencies de classe i tota la producció serà concentrada a les mans dels individus associats, el poder públic perdrà el seu caràcter polític. El poder polític, en el sentit propi de la paraula, és el poder organitzat d'una classe per a l'opressió d'una altra. Quan el proletariat en la lluita contra la burgesia s'uneix necessàriament en classe, es transforma, per mitjà d'una revolució, en la classe dominant i, com a classe dominant, aboleix violentament les velles relacions de producció, i així, amb aquestes relacions de producció aboleix també les condicions d'existència de l'antagonisme de classes, les classes en general, amb això el seu propi domini com a classe.

  Al lloc de la vella societat burgesa, amb les seves classes i antagonismes de classe, sorgeix una associació, en la qual el lliure desenvolupament de cadascú és la condició per al lliure desenvolupament de tothom.

Karl Marx i Friedrich Engels
Manifest del Partit Comunista
Cap 2. Proletaris i comunistes

 

Lectures addicions sobre el marxisme a Marxists Writers Archive i a les seves versions catalana i alemanya.

També podeu llegir a “In defence of marxism” la guia Què és el materialisme dialèctic?.

 


Compilada per Brian Baggins.

Què és el marxisme